admin
fnrs
PDF Afdrukken E-mail

Manege Ruimzicht is   AVG-OK!

Manege Ruimzicht denkt ook aan uw en onze privacy. 

Zodra men als ruiter ingeschreven wordt bij manege Ruimzicht, vragen wij u persoonlijke informatie.

Deze informatie is noodzakelijk voor de administratie, verzekeringen en financiële afwikkelingen.

De gegevens staan op het inschrijfformulier, die u voor aanvang van de lessen heeft getekend.
Als er iets moet veranderen aan uw gegevens, kunt u dit zelf aan ons doorgeven, de verantwoording hiervan ligt bij u zelf. (denk bijvoorbeeld aan telefoonnummer of e-mailadres)


Uw gegevens:

Roepnaam:

Voorletters:

Achternaam:

Geboortedatum:

Geslacht:

Woonadres:

Telefoonnummer(s):


Deze gegevens zijn minimaal nodig voor de inschrijving en worden ook alleen daarvoor gebruikt.

Deze gegevens geven wij ook door aan de KNHS/FNRS voor de verplichte inschrijving zoals vermeld in artikel 4.1 van de door u getekende les overeenkomst.


Andere gegevens zoals:

E-mail adres:


Het e-mail adres wordt uitsluitend gebruikt voor informatie vanuit manege Ruimzicht zoals lesinformatie, activiteiteninformatie, de lesplanning en de activiteiten planning.

Het e-mail adres wordt alleen door ons gebruikt en wordt niet doorgegeven aan derden.

 

Medische gegevens:


Medische gegevens zijn noodzakelijk voor extra begeleiding in de lessen en ter informatie hoe te handelen bij calamiteiten.

Deze gegevens worden alleen door onze BHV-ers en instructeurs, wanneer nodig, gebruikt en komen niet in handen van derden.


Bovenstaande gegevens worden door ons bewaard zolang als nodig is en, na uitschrijving, niet langer dan de betrokken partijen dit nodig achten.

 

Omdat wij met automatische incasso's werken, vragen wij u ook uw bankgegevens.

IBAN:

Te naamstelling:

Adres:


Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de doorlopende machtiging.

Deze gegevens moeten wij bewaren zolang de bank dit ons verplicht.


E-mail adres.

Het e-mail adres wordt door onze financiële administratie gebruikt om u te informeren over de financiële afwikkelingen en komt niet in handen van derden.

 

Foto's:

Op evenementen e.d. worden op onze manege vaak foto's gemaakt en veel daarvan wordt op onze website getoond met promotie als doel . Wij voorzien de foto's, waar u mogelijk ook op staat, van een zogenaamd watermerk ( ons logo).

Het is mogelijk dat u liever niet heeft dat bepaalde foto's op onze website getoond worden, dit kunt u aan ons kenbaar maken per mail of persoonlijk. Wij zullen er voor zorgen dat de betreffende foto's verwijderd worden of niet op onze website terecht komen.

Overigens bewaren wij de originele foto's tot 14 dagen na het betreffende evenement.

Dit doen wij om u de gelegenheid te geven eventueel een kopie op te vragen (per e-mail).

Meer persoonlijke informatie:

Meer persoonlijke informatie van u wordt er niet door ons gebruikt of bewaard !

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Ruimzicht bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens Ruimzicht van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Ruimzicht

Loostraat 1a

6836 AB

Arnhem

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.